Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu „Marianna w grze” organizowanego przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z siedzibą w Wójtowicach ul. Górna 19, 57- 516 pod numerem KRS 0000063627 (zwanego dalej „Organizatorem”), znajdującego się na stronie internetowej flms.pl
 2. Konkurs rozpoczyna się 30 września 2013 roku o godzinie 12.00 i kończy gdy zostanie wyczerpana pula nagród.
 3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie biorą udział internauci, którzy spełnią wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. W Konkursie biorą udział osoby, które zarejestrują się na stronie poprzez formularz rejestracyjny podając swój adres mailowy, imię i nazwisko lub logując się poprzez swoje konto na Facebooku.
 6. Konkurs rozgrywać się będzie na stronie internetowej organizatora Konkursu znajdującego się w sieci Internet pod adresem flms.pl w zakładce „Marianna w grze”. W
 7. Konkursie wyłoniony zostanie Laureat bądź Laureaci – osoba/-y, które poprawnie przejdzie trzy etapy gry: ułożenie mapki, rozwiązanie quizu dotyczącego Masywu Śnieżnika oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłaniania zwycięzcy, jeśli w czasie trwania Konkursu na portalu flms.pl nie pojawi się żadne rozwiązanie
 9. Każda osoba, która poprawnie wykona trzy etapy gry zostanie o tym poinformowana poprzez pop up z odpowiednim komunikatem.
 10. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne oraz rzeczowe dla pierwszych 10-ciu osób, które poprawnie wykonają trzy etapy gry. Otrzymają one:
 • Miejsce 1 – 200 zł
 • Miejsce 2 – 150 zł
 • Miejsce 3 – 100 zł
 • Miejsce 4, 5 – 50 zł
 • Miejsce 6, 7, 8, 9, 10 – nagrody rzeczowe


Wyłonienie Laureata

 1. Laureat/-ci Konkursu zostanie/-ą wyłoniony/-ni gdy na skrzynkę mailową organizatora zostanie automatycznie wysłany mail z informacją o poprawnie wykonanej grze. Zwycięzca będzie o tym wiedział poprzez odpowiedni komunikat, który wyświetli mu się na monitorze po trzecim etapie gry.
 2. Organizator Konkursu poinformuje o wyłonieniu Laureatów droga mailową, na stronie flms.pl oraz w osobnym wpisie na Tablicy znajdującym się w sieci pod adresem http://www.facebook.com/funduszlokalnymasywusnieznika podając link do listy ze laureatami
 3. W celu otrzymania Nagrody Laureat/-ci Konkursu zobowiązany/-ni jest/są do osobistego odbioru Nagrody w Akademii SNS mieszczącej się na ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500
 4. Nagroda będzie możliwa do odebrania w terminie do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. W przypadku, jeśli wyłoniony Laureat Konkursu nie spełni warunków odebrania Nagrody w ciągu 14 dni od zwycięstwa w Konkursie, prawo do Nagrody wygasa.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, oraz w celach marketingowych.
 7. Laureat wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej flms.pl jego imienia i nazwiska.


Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym terminów przebiegu Gry. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie Organizatora flms.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Decyzje Organizatora są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się i wnoszenia reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.